Ke stažení

Stáhněte si dokumenty vytvořené na základě platné legislativy, které by vám měly usnadnit papírování kolem vaší práce. Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Evidenční listy, protokoly o kontrole

Žebříky na základě návodu k použití mohou kontrolovat sami uživatelé, o této kontrole je také nutné vést písemnou evidenci.

Uživatelé jsou povinni kontrolovat používané osobní ochranné pracovní prostředky před každým použitím. Kromě kontrol prováděných uživatelem musí být osobní ochranné pracovní prostředky zkontrolovány nejméně jednou za 12 měsíců výrobcem nebo jím pověřenou či autorizovanou osobou. 
O provedené kontrole je nutné vést písemnou evidenci. 
Více informací o kontrolách najdete také tady.

Protokol o předání a převzetí lešení

Dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je předávající povinen o předání a převzetí vyhotovit zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce.

Kniha úrazů

Na základě §105 Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést v knize úrazů evidenci o všech pracovních úrazech. Stáhněte si knihu úrazů v podobě vhodné pro elektronické vedení.

Na základě §105 Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést v knize úrazů evidenci o všech pracovních úrazech. Stáhněte si knihu úrazů v podobě vhodné pro papírové vedení.